HJÄLP TILL BARNLÖSA – BLI DONATOR

Ofrivillig barnlöshet är ett allmänt problem. Det har uppskattats att ca 15 procent av paren i Finland inte har kunnat få barn efter att de försökt i ett år. Med fertilitetsbehandling, såsom insemination eller provrörsbefruktning, kan man hjälpa största delen av paren.

Hos många par beror infertiliteten på avvikande eller total avsaknad av könsceller. Då behövs det i samband med fertilitetsbehandlingarna hjälp från en utomstående person som kan donera sina könsceller och därmed ge ett nytt liv i gåva.

NÄR BEHÖVS DONERADE KÖNSCELLER?

Donerade könsceller behövs för att hjälpa patienter vars produktion av egna könsceller är allvarligt rubbad. I bakgrunden kan det finnas exempelvis en genetisk avvikelse eller en tidigare cancerbehandling som skadat könscellerna. Hos kvinnor kan en operation av äggstockarna på grund av endometrios eller en tumör leda till att äggstocksfunktionen tynat i förtid.

Donerade könsceller kan behövas även i en situation där personen bär på en allvarlig ärftlig sjukdom. Därutöver behöver kvinnliga par och kvinnor som skaffar barn ensamma donerade spermier för att bli gravida.

VEM KAN DONERA?

DU KAN DONERA ÄGG, OM

 • du är frisk
 • du är 22-35 år
 • du är icke-rökare
 • ditt BMI (kroppsmasseindex) är högst 32
 • du eller dina närmaste släktingar inte har allvarliga ärftliga sjukdomar
 • de obligatoriska infektionstesterna är negativa
 • du deltar för att du vill hjälpa
 • Du får gärna själv ha fött barn, men det är inget krav.

DU KAN DONERA SPERMIER, OM

 • du är frisk
 • du är 20-45 år
 • du är icke-rökare
 • dina spermier tål nedfrysning
 • du eller dina närmaste släktingar inte har allvarliga ärftliga sjukdomar
 • de obligatoriska infektionstesterna är negativa
 • du deltar för att du vill hjälpa

LAGSTIFTNING

I alla situationer ska könscellsdonatorn samtycka till att hens personuppgifter meddelas till donationsregistret som upprätthålls av Valvira (Tillstånds- och tillsynsverket för Social- och hälsovården).

I Finland har en person som fötts med hjälp av donerade könsceller rätt att få reda på donatorns identitet när hen fyllt 18 år. Detta betyder att barnet i framtiden eventuellt kommer att kontakta donatorn. En könscellsdonator har inte juridiska rättigheter eller skyldigheter gentemot barnet.

DU KAN HJÄLPA

I Finland utförs en femtedel av alla fertilitetsbehandlingar med donerade könsceller. Kön till behandlingen är lång, eftersom det finns en konstant brist på donatorer. Ju fler donatorer, desto snabbare kan vi erbjuda hjälp till patienterna. HUS Könscellsbank har grundats för att hjälpa ofrivilligt barnlösa att uppfylla sin dröm om ett eget barn. De kostnader som åsamkas donatorn ersätts. Donerade könsceller i HUS Könscellbank används i verksamheten inom HUS. Detta möjliggör finansiering av fertilitetsbehandlingar med den offentliga hälsovårdens medel.

Kunde du tänka dig att donera dina äggceller/spermier till någon annan?

Kunde du tänka dig att ge ett nytt liv i gåva?

KONTAKTUPPGIFTER

HUS-logo
InstagramFacebook

KÖNSCELLBANKEN

Tilkan Viuhka
Mannerheimvägen 164 a
tfn 09 471 72607 äggdonation
tfn 09 471 72606 spermiedonation
sukusolupankki@hus.fi

Läs tillgänglighetsutlåtandet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen www.sukusolupankki.fi och sammanställdes 15 november 2019. Tillgängligheten för denna webbplats utvärderades av Designer Helsinki.

Lagen om tillhandahållande av digitala tjänster (306/2019) som grundar sig på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/2102 om tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer gäller denna webbplats.

Situationen för tillgängligheten till digitala tjänster
- uppfyller alla tillgänglighetskrav

Observerade du bristande tillgänglighet i vår digitala tjänst? Berätta för oss och vi gör vårt bästa för att korrigera bristen. Ta kontakt via e-post sukusolupankki@hus.fi

Om du observerar att det finns problem med tillgänglighet på vår webbplats, ge först respons till oss, alltså webbplatsens upprätthållare. Om du inte är nöjd med svaret som du har fått eller om du inte får något svar alls under två veckor kan du göra en anmälan till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På webbplatsen för Regionförvaltningsverket i Södra Finland ges noggrann information om hur man kan göra en anmälan och hur ärendet behandlas.

Kontaktuppgifter till tillsynsmyndigheten

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
tfn (0295) 016 000 (växel)